Chính sách và quyền riêng tư

Chính sách và quyền riêng tư là gì?

Chính sách và quyền riêng tư là các chính sách và quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng ta có quyền riêng tư là một quyền cơ bản của mỗi cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư là một trách nhiệm của các công ty, tổ chức và chính phủ. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân là tài liệu mô tả cách một tổ chức hoặc công ty sẽ sử dụng, bảo quản và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng. Nó cũng bao gồm thông tin về việc bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng.

Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đã chấp nhận Các Điều khoản Sử dụng của trang web của chúng tôi cũng như các điều khoản và điều kiện trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin có thể nhận dạng cá nhân từ bạn khi bạn gửi biểu mẫu trên trang web, gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi khi yêu cầu thông tin hay dịch vụ hoặc trợ giúp khách hàng. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin có thể nhận dạng cá nhân từ bạn khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty hoặc của đối tác kinh doanh của Công ty. Chúng tôi không thu thập mọi thông tin có thể nhận dạng cá nhân khi bạn đang ở trên trang web của chúng tôi trước khi đăng nhập. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của bạn hoặc để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn.

Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi sẽ không bán hay cho thuê thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ gửi thông tin có thể nhận dạng cá nhân của bạn cho các công ty hay cá nhân khác chỉ khi:

  • Chúng tôi đã có sự đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin; hoặc;
  • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm bạn đã yêu cầu; hoặc
  • Chúng tôi cần gửi thông tin cho các công ty đại diện cho công ty của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ do bạn yêu cầu (trừ khi chúng tôi có thông báo khác cho bạn khi chúng tôi thu thập thông tin đó, các công ty này không có quyền để sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt ngoài phạm vi mang tính cần thiết để hỗ trợ chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn); hoặc
  • Chúng tôi thực hiện theo trát đòi hầu tòa, án lệnh của thẩm phán hoặc thủ tục tố tụng; hay
  • Chúng tôi phát hiện ra các hành động của bạn trên trang web của chúng tôi vi phạm điều khoản dịch vụ hoặc mọi hướng dẫn sử dụng của chúng tôi đối với các dịch vụ cụ thể.

Để cung cấp thông tin hay dịch vụ mà bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, chúng tôi có thể truyền hoặc lưu trữ thông tin có thể nhận dạng cá nhân trên thiết bị máy tính hoặc trong văn phòng ở khắp các quốc gia hoặc vùng tài phán và có thể được quản lý và xử lý trong nội bộ công ty của chúng tôi khi công ty muốn và bạn được xem là đã đồng ý như vậy.

Liên hệ Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà chúng tôi đang nắm giữ hoặc bạn muốn cập nhật hay xóa bỏ thông tin đó, vui lòng gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ được nêu trong mục Liên hệ với Chúng tôi trên trang web này.